F L T V 1

Începând de azi, voluntariatul e considerat experiență!

Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, precizează Legea nr. 78/2014, noul act normativ ce a intrat în vigoare astăzi, 26 iulie, și care reglementează activitatea de voluntariat în România. Actul normativ mai spune că pe durata perioadei activității de voluntariat, cât și la încheierea activității de voluntariat, organizația gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Mai mult, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, autoritățile și instituțiile publice și angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaților care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obținute din activități de voluntariat, eliberate în condițiile prevăzute de această nouă lege. Citiți ce trebuie să conțină un contract de voluntariat și ce obligații aveți în această calitate.

 Dacă în alte țări, precum Anglia de exemplu, voluntariatul a devenit un mod de viață, în România această practică, deși a luat amploare în ultima vreme, încă e privită cu multă suspiciune sau e considerată timp pierdut. Totuși, cei care au îmbrățișat această modalitate de a-și ajuta semenii știu foarte bine că satisfacțiile sufletești obținute sunt unice, că acestea nu pot fi cumpărate cu bani și mai știu că prin voluntariat nu doar că au avut șansa de a pătrunde în diverse medii, ci au și dobândit abilități pe care în altă parte nu le-ar fi dobândit. La noi în județ funcționează multe organizații nonguvernamentale care au mare nevoie de voluntari. Fie că e vorba de Crucea Roșie Vrancea, unde paleta de activități unde pot acționa voluntarii e foarte largă, de Asociația „Speranța Andradei” unde cei ce doresc pot lucra cu copii autiști, de Fundația „Cartea Călătoare” care oferă servicii nevăzătorilor, fie de centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, de Serviciul de Ambulanță și multe alte instituții sau ONG-uri, orice om, de la cei mai tineri până la cei vârstnici, pot să-și petreacă timpul în mod extrem de util, făcând voluntariat. 
 Noul act normativ care reglementează această activitate, și care a intrat în vigoare începând de astăzi, impulsionează tinerii să facă voluntariat, această activitate fiind considerată de acum, experiență profesională. Acest lucru este valabil dacă voluntarul activează în domeniul în care a și studiat. Astfel, un tânăr absolvent de facultate care nu a avut posibilitatea de a munci cu contract de muncă, astfel încât să capete experiența atât de cerută de angajatori, are acum posibilitatea de a acumula acestă experiență activând ca voluntar.
„Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizata în domeniul studiilor absolvite. Pe durata perioadei activității de voluntariat, cât și la încheierea activității de voluntariat, organizația gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate”, precizează legea.

 Ce trebuie să conțină certificatul și raportul de voluntariat

 Certificatul de voluntariat trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente:
datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul; numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului; numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat; numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului; perioada şi numărul de ore de voluntariat; numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor; numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei gazdă; menţiunea „Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.
 În ceea ce priveşte raportul de activitate, acesta trebuie să includă activităţile de voluntariat prestate, atribuţiile asumate și aptitudinile dobândite.

 Voluntariat, pe baza unui contract încheiat în formă scrisă

 Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, între voluntar și organizatia gazdă, care are obligația de a întocmi acest contract. Organizația mai este obligată ca, anterior începerii activității de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat. Anterior începerii activității, contractul se înregistrează în registrul de evidență a voluntarilor ținut de organizația gazdă. Contractul de voluntariat este însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție a voluntarului, și trebuie să conțină: datele de identificare ale părților contractante; descrierea activităților pe care urmează să le presteze voluntarul; timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat;
drepturile și obligațiile părților; stabilirea cerințelor profesionale, a abilităților sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente; condițiile de reziliere a contractului.
 Potrivit legii, contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții: la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate; de comun acord; când organizația gazdă își încetează activitatea; prin denunțare unilaterală; în caz de reziliere a contractului.
„Este interzis, sub sancțiunea anulabilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective”, precizează legea.
 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 Drepturi și obligații de ambele părți

 Drepturile și obligațiile voluntarului, dar și cele ale organizației unde acesta va activa sunt și ele strict reglementate și trebuie să fie menționate în contractul de voluntariat. În cazul voluntarului, contractul trebuie să conțină minim următoarele drepturi: dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia; dreptul de a solicita organizatiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate; dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale; dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.
 În ceea ce privește obligațiile voluntarului, trecute în respectivul contract, acestea sunt: obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;
obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea; obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului; obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia; obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.
 La fel ca în cazul voluntarului, noul act normativ prevede drepturi și obligații și  pentru organizația gazdă. Printre obligații pentru organizația gazdă se numără aceea de a suporta cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar, în desfășurarea activității sale de voluntariat, precum și cheltuielile ocazionale, cu excepția celor  aferente muncii prestate de voluntar. Totodată, organizația mai are obligația de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective.

 Nu toate activitățile sunt considerate de voluntariat

 Legea definește voluntariatul ca fiind participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. Activitatea de interes public reprezintă activitatea desfășurată în domenii precum: arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.  
Atenție însă! „Activitățile de voluntariat izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice, din rațiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu fac obiectul prezentei legi. Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ”, subliniază actul normativ, precizând că voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și totodată în dezvoltarea educației și formării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale.

SURSĂ: monitorulvn.ro